Choď na obsah Choď na menu
 


Literárna súťaž mladých hasičov

9. 2. 2012

Čo robiť počas zimných dní ?

V činnosti mladých hasičov je potrebné zamerať pozornosť na klubovú a vzdelávaciu
činnosť, v spolupráci s ZŠ zapojiť deti do literárnej súťaže, ktorú vyhlasuje DPO SR
pod názvom „ Ochrana pred požiarmi očami deti “ pre školský rok 2011/2012 v kategóriách :
  • A – 1, žiaci 3. -  4. ročníka ZŠ
  • A – 2, žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ
  • A – 3, žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ
  •     B , študenti: gymnázia, stredné školy, odborné učilištia
 
Obsahové zameranie :
  • Vyjadrenie poznatkov o príčinách požiarov, nedbalosť a nepozornosť pri manipulácii s ohňom, nebezpečné hry detí so zápalkami, horľavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atď.
  • Pomoc hasičov pri haváriách, živelných pohromách a ochrane životného prostredia.
  • Zážitky zo záujmovej, športovej či výchovnej činnosti mládeže alebo letných táborov hasičskej mládeže so zameraním na ochranu pred požiarmi.
 
1. V čase od 1.11.- 31.12.2011 prebehnú súťaže a vyhodnotenie základného    
     kola   v školách.
2. Do 15.1.2012 odovzdať na OV DPO v Sabinove, ul. SNP 16, 083 01 Sabinov.
3. Do 29.2.2012 sa vyhodnotia práce na OV a jednu najlepšiu prácu z každej     
     kategórie sa  zašle na S DPO SR Bratislava – na celoštátne kolo
4.  Do 30.4.2012 Republiková komisia mládeže / RKM / pri DPO SR
     vyhodnotí najlepšie práce  z celej SR a výsledky zašle na jednotlivé OV DPO.
5. Do 31.5.2012 RKM DPO v spolupráci so Sekretariátom DPO SR zabezpečí
     odovzdanie ocenení a diplomov podľa umiestnenia v celoštátnom kole